User Tools

Site Tools


wiki:blog:start

Blog

Νέες Προσθήκες στο Αρχείο: Τα 6 πρώτα τεύχη του Εντός των Τειχών

Ανακοινώνουμε την διάθεση των πρώτων 6 τευχών του εξαιρετικά σημαντικού περιοδικού της Λευκωσίας, Εντός των Τειχών.

Το Εντός των Τειχών κυκλοφόρησε μεταξύ των ετών 1985 και 1989, με 41 τεύχη στο σύνολο του. Έχουμε ολοκληρώσει την ψηφιοποίηση των πρώτων 6, δηλαδή όλα τα τεύχη που κυκλοφόρησαν το 1985. Σύντομα θα είναι διαθέσιμα και τα τεύχη 7 έως 17, που καλύπτουν τον επόμενο χρόνο κυκλοφορίας του περιοδικού, το 1986.

Όπως και για κάθε υλικό που ανεβάζουμε στο Αρχείο, η διαθεσιμότητα των σκαναρισμένων PDF είναι μόνο η αρχή. Χρειαζόμαστε την βοήθεια σας για την καλύτερη ταξινόμηση και ιστορική πλαισίωση του κάθε υλικού, την δακτυλογράφηση των σκαναρισμένων σελίδων και την μετάφραση του υλικού προς τα Αγγλικά και τα Τουρκικά.

Επίσης, για το Εντός των Τειχών, χρειαζόμαστε το τεύχος 28, το οποίο δεν έχουμε ανακτήσει ακόμα.

Για οποιαδήποτε βοήθεια μπορείτε να προσφέρετε, επικοινωνήστε μαζί μας με email στο arxeio@riseup.net.

Μια πρώτη παρουσίαση του Αρχείου - Τα slides

Στις 3 Γενάρη διοργανώσαμε μια πρώτη παρουσίαση του Αρχείου στον Κοινωνικό Χώρο Kaymakκιν. Στο infobox κατεβάσματος δίπλα μπορείτε να βρείτε τα slides από την παρουσίαση.

Για να επικοινωνήσετε με το Αρχείο, στείλτε ένα email στην διεύθυνση arxeio@riseup.net.

New Entries on the Archive

Groups (English Section)

Pages for the following groups have been created in the English section of the archive:

Groups, Spaces (Greek Section)

New Material (English Section)

Translations by the Archive

New Material (Greek Section)

Επιτροπή Συμπαράστασης στον Αντιρρησία Συνείδησης Γ. Πάρπα - Committee for the Support of Conscientious Objector Giannis Parpas

[English Follows]

Το 1988 συστάθηκε η Επιτροπή Συμπαράστασης στον Αντιρρησία Συνείδησης Γ. Πάρπα, μετά από την φυλάκιση του πρώτου Αντιρρησία Συνείδησης στην Κυπριακή Δημοκρατία. Το αρχείο έχει πλέον εντοπίσει, καθώς και δακτυλογραφήσει διάφορο σχετικό υλικό (που χρειάζεται μετάφραση).

1) Για μια γενική καταγραφή της σύστασης της επιτροπής βλέπε το 'Ένας Αρνητής Στράτευσης - Το Τέλος του Μακροχρόνιου Αγώνα'.

2) Για υλικό της Επιτροπής βλέπε την σελίδα της στο αρχείο.

3) Για το κείμενο της Πρωτοβουλίας Ενάντια στον Κοινωνικό Ρατσισμό βλέπε 'Συμπαράσταση στον Αντιρρησία Συνείδησης Γιάννη Πάρπα'.

4) Για την ιδεολογική κόντρα που εξελικτικέ βλέπε το πρώτο κείμενο μαζί με το κείμενο 'Για τις Θεωρητικές Κλανιές του Δ. Μιχαήλ στη Σοσ. Έκφραση'.

In 1988 the Committee for the Support of Conscientious Objector Giannis Parpas was formed, after the imprisonment of the first Conscientious Objector in the Republic of Cyprus. The archive has by now located, as well as typed various material (that is now in need of translation as it is only available in Greek).

1) For a general documentation of the formation of the committee look at 'A Conscientious Objector - The end of the Long Struggle (Ένας Αρνητής Στράτευσης - Το Τέλος του Μακροχρόνιου Αγώνα)'.

2) For the material of the Committee check its page on the archive.

3) For the text of the Initiative Against Social Racism look at 'Support towards Conscientious Objector Gianni Parpa (Συμπαράσταση στον Αντιρρησία Συνείδησης Γιάννη Πάρπα)'.

4) For the ideological tensions which developed check the first text alongside the text 'On the Theoretical Farts of D. Mihail in Socialist Expression (Για τις Θεωρητικές Κλανιές του Δ. Μιχαήλ στη Σοσ. Έκφραση)'.

New Entries on the Archive (09/06/20)

Due to the large number of the new material, the following lists are only a brief summary. In addition, we would like to announce here that the Detailed Search Option (Λεπτομερής Αναζήτηση) is again functional on the Greek version of the Archive.

Typed Texts/Translations in English

Groups, Spaces, Websites (Greek Section)

Typed Texts in Greek

movementsarchive.org: Our new domain name

We have now moved the Archive to its own domain name, movementsarchive.org. We thank 35-33.com for their offer of a temporary subdomain for the past few months.

Please update your bookmarks to point to our new domain, movementsarchive.org.

HADE: Complete, Digital and Online

The bi-communal magazine Hade has been digitized and is now available on both the Greek, and the English version of the site. The magazine was the first bi-communal publication after 1974 and was printed and circulated on both sides of the green line in the late 1990s and early 2000s. With the exception of the pilot issue (Issue 0), which was in English, all other issues were mainly bi-lingual, and included texts in both Greek and Turkish.

espiv.net and the Need for Continuous and Decentralized Archiving

A note on the necessity of archiving.

(Greek follows)

On the 21st of May, 2020, the server of espiv.net, which hosts a plethora of websites and blogs of political groups, went offline, due to reasons outlined in the trilingual text (Greek, English, Spanish) shared by the espiv.net collective which we reproduce in solidarity below. Websites and blogs with a rich accumulated material of historical significance disappeared overnight, with unclear prospects for their full or partial recovery. From the perspective of our archive, we have now lost access to the websites of antifa λευkoşa, Skapoula and faq, with our only access remaining the material archived in the Wayback Machine (links to the Wayback Machine captures exist on the Movements' Archive page for each group).

Taking these sad news as a pretext, we would like to remind the significance of the continuous and decentralized archiving of our political activity and history, including websites, as the preservation and collecting of material online, without the creation of website security backups, entails the weakness of having a “single flaw” (as is, for example, the cases of Geocities, Wordpress and the websites with rented URLs), constituting in many occasions websites as more vulnerable than printed material.

Ο espiv.net και η Ανάγκη Συνεχούς και Αποκεντρωμένης Αρχειοθέτησης

Μια σημείωση για την ανάγκη της αρχειοθέτησης.

Στις 21 του Μάη του 2020 ο server της σελίδας espiv.net, η οποία φιλοξενά μια πληθώρα σελίδων και blog πολιτικών ομάδων, έπεσε, για λόγους που καταγράφονται στο τρίγλωσσο κείμενο (Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά) που ανέβασε η κολεκτίβα του espiv.net και το οποίο αναπαράγουμε πιο κάτω ως ένδειξη αλληλεγγύης. Σελίδες και blogs που συσσώρευαν πλούσιο υλικό ιστορικής σημασίας εξαφανίστηκαν σε ένα βράδυ, με ασαφείς προοπτικές σχετικά με την πλήρη ή μερική αποκατάστασή τους. Από τη σκοπιά του αρχείου μας, έχουμε πλέον χάσει την πρόσβαση μας στους ιστότοπους των ομάδων antifa λευkoşa, Σκαπούλα και faq, με μόνη μας πρόσβαση που παραμένει να είναι το υλικό που αρχειοθέτησε το Wayback Machine (links στα captures του Wayback Machine υπάρχουν στη σελίδα της κάθε ομάδας πάνω στο Κινηματικό Αρχείο).

Με πρόφαση τα θλιβερά αυτά νέα, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε την σημασία της συνεχούς και αποκεντρωμένης αρχειοθέτησης της πολιτικής μας δραστηριότητας και πολιτικής μας ιστορίας, συμπεριλαμβανομένων και των διαδικτυακών σελίδων, καθώς η διατήρηση και συλλογή υλικού διαδικτυακά χωρίς τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ιστότοπου εμπεριέχει την αδυναμία του “ένός μοναδικού σημείου βλάβης” (όπως για παράδειγμα οι περιπτώσεις του Geocities, του Wordpress καθώς και των σελίδων με ενοικιασμένα URLs), καθιστώντας το πολλές φορές πιο ευάλωτο από το έντυπο υλικό.


Ακολουθεί το τρίγλωσσο κείμενο της κολεκτίβας του espiv.net όπως αυτό ανέβηκε στη σελίδα τους, στα Ελληνικά, Αγγλικά και Ισπανικά.

The text of the espiv.net collective follows, as it was presented on their website, in Greek, English and Spanish.


ΚΑΛΕΣΜΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΜΩΣΗ ΤΟΥ ESPIV

Την Πέμπτη 21/5 και μετά απο προφορική εντολή και πρωτοβουλία της πρυτάνεως του Παντείου στην Δ/νση Μηχανοργάνωσης, ο server του espiv.net βγήκε εκτός λειτουργίας. Αφορμή αποτέλεσε μια καταγγελία για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Συγκεκριμένα, η καταγγελία αυτή αφορούσε δύο τίτλους βιβλίων τα οποία ήταν ανεβασμένα σε μορφή pdf σε ένα από τα εκατοντάδες blogs που φιλοξενεί ο server.

Απο την πρώτη στιγμή, ως συλλογικότητα διαχείρισης του espiv, προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με την πρυτανεία και να βρεθεί λύση, κρίνοντας ότι η υπάρξη και η πρόσβαση στο περιεχόμενο των blogs το συντομότερο δυνατό είναι άμεση προτεραιότητα μας.

Ο server, στον οποίο φιλοξενούνται 850 blogs -η πλειοψηφία των οποίων αποτελεί βασικό ηλεκτρονικό μέσο έκφρασης πολιτικών συλλογικοτήτων, συνελεύσεων γειτονιάς και εργατικών σωματείων- βρίσκεται στην Πάντειο απο την αρχή λειτουργίας του εγχειρήματος το 2008 έως σήμερα, σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο στην Αθήνα.

Οι επανειλλημένες προσπάθειές μας να επικοινωνήσουμε και να έχουμε μια σαφή απάντηση από την πρυτανεία έπεσαν στο κενό. Θα έπρεπε κανείς και καμία να είναι πολύ καλόπιστος ή αφελής για να υποθέσει ότι όλο αυτό οφείλεται σε αυξημένα ακαδημαϊκά καθήκοντα. Άλλωστε η εντολή για το κλείσιμο του server δόθηκε εντυπωσιακά γρήγορα. Την Πέμπτη 28/5, μία εβδομάδα μετά, λάβαμε τηλεγραφική ενημέρωση ότι η Πρύτανης θα παραπέμψει το θέμα μας σε επόμενο συμβούλιο της συγκλήτου του Παντείου, με άγνωστη ημερομηνία. Προφανής στόχος η νομιμοποίηση της καταστολής του εγχειρήματος πίσω από κλειστές ηλεκτρονικές πόρτες τηλεδιασκέψεων. Φαίνεται πως με τις σχολές κλειστές και μετά απο ένα δίμηνο lockdown οι συνθήκες θεωρήθηκαν ευνοϊκές για να προστεθεί άλλη μια κινηματική υποδομή στον μακρύ κατάλογο των καταλήψεων και εγχειρημάτων που έχουν κατασταλεί τελευταία. Επιλογή που επεκτείνει την καταστολή στο πεδίο του internet, επιβάλλοντας την κανονικότητα των social media, της ψηφιακής ρουφιανιάς και της καταγραφής και επιτήρησης της κάθε πληροφορίας που διακινείται στο διαδίκτυο, δείχνοντας ξανά ότι το ρόλο του μπάτσου μπορούν να παίξουν κάλλιστα οι κάθε λογής πρυτάνεις και κρατικοί υπάλληλοι. Η επιλογή να κατασταλλεί μία υποδομή που στηρίζεται και αποτελεί τον διαδικτυακό τόπο έκφρασης δεκάδων συλλογικοτήτων του ανταγωνιστικού κινήματος, δεν μπορεί παρά να μας βρει απέναντί τους. Απευθύνουμε κάλεσμα σε πρωτοβουλιακές δράσεις αντιπληροφόρησης και αλληλεγγύης από τις ομάδες και συλλογικότητες που φιλοξενούνται στον espiv, ενάντια στην καταστολή άλλης μίας κινηματικής υποδομής.

ΚΑΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΜΩΣΗ ΝΑ ΜΗΝ ΜΕΙΝΕΙ ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΗ!

ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ!

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ(ΣΤΟΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 4/6/2020 12:00


ENGLISH

Hello, comrades:

We would like to inform you about the latest developments on the shutdown of the server.

The information we received is that the server went out of order after an oral command of the rector of Panteion University to their computerisation section on the occasion of a complaint about digital piracy.

More specifically, this complaint concerned two book titles that were uploaded in pdf format to one of the hundreds of blogs hosted by the server. We immediately tried to contact the rectorial authorities and work out a solution, wanting to regain access to the content of the blogs as soon as possible.

The server, which hosts 850 blogs, has been located in Panteion University since the beginning of Espiv project in 2008. From time to time issues have arisen, and so far we have managed to overcome them and keep the server in place, at a public university in Athens (Greece).

We understand that many things have changed over the last 12 years, and from time to time we have discussed the real conditions under which Espiv project continues to operate. However, it is our intention and desire to keep the server in place, with all political and labour collectives, neighbourhood assemblies and self-organised projects hosted on it.

Our repeated attempts to receive a clear answer from the rectorial authorities fell on deaf ears. On Thursday, 28 May 2020 (a week after the shutdown), we received information that the rector will refer our issue to the next council of the senate of Panteion University, which is unknown when it will take place. One should not be too superstitious or naive to assume that all this is due to increased academic duties. After all, the command to shut down the server was given impressively quickly. With universities still closed and after a two-month lockdown, conditions were considered favourable to add another movement’s infrastructure to the long list of squats and projects recently suppressed. A choice that expands repression in the field of internet, imposing the normality of social media, digital snitching, and recording and surveillance of any information circulated on the internet, again showing that the role of the cop can be played well by all sorts of rectors and state employees. The choice to suppress an infrastructure that supports the expression of dozens of collectives within the antagonist movement can only find us against them.

We will let you know of any further developments and mobilisations.

No political gagging left unanswered.

Not a step back.

The administration crew of espiv.net


SPANISH

LLAMADO A MOVILIZACIÓN APOYO Y SOLIDARIDAD CONTRA LA POLÍTICA DE AMORDAZAMIENTO DE ESPIV

El jueves 21/5, luego de orden verbal e iniciativa de la Rectora de la Universidad Panteio hacia la Dirección de Informática, el servidor de espiv.net quedó fuera de funcionamiento. El motivo fue una denuncia por violación de derechos intelectuales. Concretamente, esta denuncia se refería a los títulos de dos libros los cuales estaban subidos en formato .pdf en uno de los cientos de blogs que hospeda el servidor.

Desde el primer momento, como colectivo de administración de espiv, intentamos comunicarnos con la rectora para encontrar una solución considerando la existencia y el acceso al contenido de los blogs lo antes posible, es nuestra prioridad.

El servidor, en el cual se aloja 850 blogs -la mayoría de los cuales constituyen medio electrónico básico de expresión de colectivos políticos, asambleas barriales, y asociaciones de trabajadores- se encuentra en la Universidad Panteio desde el comienzo de la iniciativa en el 2008 hasta hoy, una universidad pública en Atenas, Grecia.

Nuestros repetidos intentos de comunicarnos y tener una respuesta clara del rectorado cayeron en saco roto. Tendría que ser cualquier/a muy crédulo o muy ingenuo para suponer que todo esto se debe a un aumento de de los deberes u obligaciones académicas. Por otro lado, la orden para el cierre del servidor se expidió asombrosamente rápido. El jueves 28/5, una semana después, recibimos una comunicación telegráfica que la Rectora derivará el tema al próxima reunión del Consejo Académico del Panteio, con fecha aún desconocida. Objetivo evidente, la legalización de la represión sobre la iniciativa tras las cerradas puertas electrónicas de una teleconferencia.

Se nota que con las universidades cerradas, y luego de dos meses de “lockdown” las condiciones se estimaron favorables para agregar otra infraestructura ligada a movimientos sociales al largo catálogo de okupaciones y proyectos que han sido objeto de desalojos y mano dura últimamente. Elección que extiende la represión al ámbito del internet, imponiendo la normalización de las redes sociales (social media), de la intriga y la delación digital, del registro y la vigilancia de cada información que circule por la red, mostrando una vez mas que el rol de policía, puede jugarlo perfectamente cualquier rector y empleado estatal.

La opción de suprimir una infraestructura que se apoya en y constituye lugar de expresión en la red para decenas de colectivos del movimiento antagonista, no puede sino encontrarnos enfrentándolos. Dirigimos el llamado a iniciativas, acciones de contrainformación y solidaridad por parte de los grupos y colectivos que se hospedan en espiv, en contra de la represión de otra estructura mas de los movimientos sociales.

NINGÚN AMORDAZAMIENTO POLÍTICO SIN RESPUESTA!

NI UN PASO ATRÁS!

CONCENTRACIÓN EN SOLIDARIDAD FRENTE AL RECTORADO DE LA UNIV. PANTEIO - ATENAS

JUEVES 4/6/2020 - 12:00

Big Expansion of the Archive: Magazines, Punk, New Groups, Updates

The Archive has been significantly expanded in the last few months, expanding in type of content as well as chronologically. This material concerns primarily the Greek version of the site. The key developments are outlined below:

  • The archiving of the 1980s magazine Within the Walls (Εντός των Τειχών) has been completed. All issues are now online and can be accessed from its page. The magazine played a key role in the expression of Cyprocentric political positions in the 1980s, as well as a medium through which artistic and theoretical concerns could be expressed on a diverse range of issues. It often hosted articles on Cypriot history, the sociology of Cyprus, the analysis of political developments and the environmental movement.
  • The archive is proud to present the magazine Mavres Pinelies (Μαύρες Πινελιές). This rare publication was printed in Lyon in 1982 and ran for only 1 issue. As of today, it remains the oldest anarchist publication to have been located.

  • We have now expanded into archiving DIY punk and have included the albums of both the band Within the Walls (Εντός των Τειχών) and Nuclear Mutants in the archive, as well as the former’s single-issue bi-lingual magazine publication. Both bands can claim historical significance for the DIY and Cypriot punk scene. They are also included in th English archive.
  • The Black Pen (Μαύρη Πένα) brochures, published autonomously in Limassol as a medium for open poetic expression, have all been archived and are on the archive.
  • The manifesto of Drasy-Eylem, the first and only bi-communal political association to have ever entered elections has now been archived. We currently seek to find the document in Turkish and English (if it existed). Sadly, their website has been down for a number of years. In similar fashion, we have also archived the manifesto of the online group Stasis (στάσις), which is now available on the archive.

Archive Regarding Fascist, Racist, Xenophobic and Migrant/Refugee Exploitation in the Republic of Cyprus (1993-2020 - 7th Edition)

The following link contains a PDF file we received archiving incidents of Fascist, Racist, Xenophobic and Migrant/Refugee Exploitation in the Republic of Cyprus in the period 1993-2020 from various sources.

Φασισμός, Ξενοφοβία, Εκμεταλλευση και Ρατσιστική Βία στην Κύπρο - Έβδομη Έκδοση

Language of Sources: Greek, some English. Language of Title - Table of Contents: Greek, Greek/Englsih.

Archive Regarding Fascist, Racist, Xenophobic and Migrant/Refugee Exploitation in the Republic of Cyprus (1999-2017 - 5th Edition)

The following link contains a PDF file we received archiving incidents of Fascist, Racist, Xenophobic and Migrant/Refugee Exploitation in the Republic of Cyprus in the period 1999-2017 from various sources.

Φασισμός, Ξενοφοβία, Εκμεταλλευση και Ρατσιστική Βία στην Κύπρο - Πέμπτη Έκδοση

Language of Sources: Greek, some English. Language of Title - Table of Contents: Greek, Greek/Englsih.

Το Αρχείο μπαίνει από το "Παράθυρο" - The Archive enters through the "Window"

[English follows]

Στην έκδοση της Κυριακής (07/06/2020) του πολιτιστικού ενθέτου “Παράθυρο” της εφημερίδας Πολίτης φιλοξενείται συνέντευξη δύο εκ των συντακτών του Κυπριακού Κινηματικού Αρχείου. Στην συνέντευξη με τίτλο “Ενα αρχείο για το κυπριακό ριζοσπαστικό κίνημα” συζητούμε το ξεκίνημα και τα πρώτα βήματα του Αρχείου πριν τέσσερα χρόνια, παρουσιάζουμε το υλικό που έχουμε ήδη ανεβάσει, και εξερευνούμε τους τρόπους με τους οποίους το Αρχείο μπορεί να εμπλουτιστεί καθώς συνεχίζουμε.

Ευχαριστούμε την συντάκτρια του πολιτιστικού ρεπορτάζ του Πολίτη, Μερόπη Μωυσέως, για την πρόσκληση και ευκαιρία να παρουσιάσουμε το αρχείο σε ένα πιο ευρύ κοινό.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να βοηθήσετε το Αρχείο, όπως για παράδειγμα η προσφορά σκαναρισμένου υλικού, η δακτυλογράφηση και μετάφραση υλικού που είναι ήδη ανεβασμένο, και η βοήθεια στην πλαισίωση του υλικού στον ιστορικό του τόπο μέσα από την συγγραφή σύντομων σημειωμάτων. Θα χαρούμε να ακούσουμε από εσάς μέσω e-mail στο arxeio@riseup.net.


In the Sunday (07/06/2020) edition of Politis' cultural section “Parathyro” (Window), you can find an interview (here, in Greek) with two of the editors of the Cyprus Movements Archive. In the interview titled “An archive for the Cypriot radical movement”, we discuss the beginnings and first steps of the Archive four years ago, we present currently uploaded material, and explore the ways in which the Archive can be improved as we move forward.

We thank Meropi Moiseos, Culture reporter for Politis, for the invitation and the opportunity to make the Archive known to a wider audience.

There are many ways in which you can contribute to the Archive, such as providing scanned material, typing and translating existing material, and help frame the material in its historical context by writing short historical notes. We welcome your communication at arxeio@riseup.net.

Νέες Προσθήκες στο Αρχείο - New Additions in the Archive

Το ακόλουθο υλικό έχει προσθεθεί στο Αρχείο - The Following Documents have been added to the Archive (in the Greek language section):

Επίσεις δακτυλογραφήθηκαν τα ακόλουθα κείμενα στα Ελληνικά - In Addition, the following articles have been typed in Greek:

Νέες Προσθήκες στο Αρχείο (09/06/20)

Λόγω του όγκου του καινούργιου υλικού, οι πιο κάτω λίστες είναι περιληπτικές. Επίσης, ενημερώνουμε εδώ πως η Λεπτομερής Αναζήτηση είναι ξανά σε λειτουργία στο Ελληνικό τμήμα του Αρχείου.

Ομάδες, Χώροι, Ιστοσελίδες (Ελληνικό Τμήμα)

Δακτυλογραφήσεις στα Ελληνικά

Δακτυλογραφήσεις/Μεταφράσεις στα Αγγλικά

wiki/blog/start.txt · Last modified: 2020/06/24 18:28 (external edit)